Polityka jakości i WSK | Politechnika Gdańska

Treść strony

Polityka jakości i WSK

Polityka jakości

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności (CTBO) Politechniki Gdańskiej zapewnia swoim Klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie nowych opracowań, produkowanych wyrobów i technologii poprzez ciągły proces innowacyjności i doskonalenia w obszarach opracowań technicznych, ich jakości, elastyczności rozwiązań, szybkości realizacji oraz optymalizacji kosztów. CTBO gwarantuje to dzięki bieżącej współpracy z zespołami badawczymi Politechniki Gdańskiej a także bogatemu doświadczeniu w realizacji prac objętych zakresem swojej działalności.

Szczególne znaczenie w działalności CTBO posiada:

  • wdrożenie i ciągłe doskonalenie SZJ w oparciu o normy PN-EN ISO/IEC 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016 a także zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych i innych, w tym wymagań własnych i Klientów,
  • poznawanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów na wszystkich etapach współpracy,
  • uzyskanie całkowitej zgodności jakości dostarczanych wyrobów z wzorcami,
  • nieustanne podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów,
  • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju Centrum w płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej,
  • doskonalenie potencjału ludzkiego.

Polityka jakości stanowi podstawę dla utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością oraz realizacji celów. Założenia polityki jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników CTBO i pracowników zespołów wydziałowych, działających we współpracy z CTBO, realizujących działania objęte niniejszą polityką.

Adekwatność polityki jakości i systemu zarządzania jakością jest utrzymywana poprzez zastosowanie okresowych przeglądów oraz planowanie działań.

_
Polityka jakości WSK

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej zapewnia, że wszystkie działania dotyczące obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa są podejmowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2000 Nr 119 poz. 1250 tj. Dz.U. 2019 poz. 953), normą PN-EN ISO 9001:2015 i Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transfery, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Nie jest podejmowana współpraca z kontrahentami zagranicznymi zaangażowanymi w rozpowszechnianie broni masowego rażenia.

Wykluczona jest możliwość osiągania zysku wbrew prawu i polityce Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej dotyczących obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej na żądanie upoważnionych organów nadzorujących udostępnia wszelkie zapisy dotyczące obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym i wypełnia powstałe w wyniku prowadzonego nadzoru zalecenia i nakazy.

Zasady prowadzenia obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, są znane i przestrzegane przez wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację kontraktów zagranicznych. W przypadku naruszenia przez pracowników przepisów dotyczących zasad obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym stosowane są przewidziane prawem sankcje dyscyplinarne i karne.

Dyrektor powołał Pełnomocnika ds. Systemu Jakości i Kontroli Obrotu oraz określił jego zakres odpowiedzialności i uprawnień.

Wewnętrzny System Kontroli podlega ciągłemu doskonaleniu.

_