Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności jest ogólnouczelnianym, interdyscyplinarnym centrum badawczo-rozwojowym, którego celem jest koordynowanie i nadzorowanie działalności badawczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie technologii bezpieczeństwa i obronności oraz wytwarzania i obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie zgodnym z zapisami uzyskanej koncesji.

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności kontynuuje działalność prowadzoną dotychczas przez Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej, przejmując jej prawa i obowiązki.

_

Systemy Obrony Biernej Okrętu

Systemy Hydroakustyki

Systemy Techniki Głębinowej