Centrum | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności jest ogólnouczelnianym, interdyscyplinarnym centrum badawczo-rozwojowym, którego celem jest koordynowanie i nadzorowanie działalności badawczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie technologii bezpieczeństwa i obronności oraz wytwarzania i obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie zgodnym z zapisami uzyskanej koncesji.

Ze względu na specyfikę działalności, oprócz aktów prawnych obowiązujących w Politechnice Gdańskiej (m.in. Ustawa o szkolnictwie wyższym, Statut Politechniki Gdańskiej, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych itp.) Centrum musi stosować się w szczególności do nw. aktów:

  1. Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214, 1495).
  2. Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz.1228);
  3. Publikacji AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji;
  4. Publikacji PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania;
  5. Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Centrum posiada koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz odpowiednie zaświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych do kierowania działalnością we wspomnianym zakresie (WITI). Ponadto zostały wdrożone w Centrum, niezbędne do realizacji tej działalności, systemy zarządzania jakością ISO 9001 i AQAP 2110 – system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami NATO oraz Wewnętrzny System Kontroli. Centrum posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE oraz zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO CONFIDENTIAL i EU CONFIDENTIAL. Centrum nadany został również Natowski Kod Podmiotu Gospodarczego.

    _